Home » Samospráva » VZN

VZN

 

Platné Všeobecne záväzné nariadenia  sú zelené
Neplatné Všeobecne záväzné nariadenia sú sivé

Vyhlášky, zákony a nariadenia:

Zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov upravuje podmienky poskytovania ochrany v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti
s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, upravuje práva a povinnosti osôb pri
oznamovaní protispoločenskej činnosti a zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu na ochranu
oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
V obci Limbach je možné oznámenie podať na adrese Obecný úrad Limbach, SNP 55, 901 91 Limbach.
Podanie sa podáva

  • písomne zodpovednej osobe alebo do podateľne /alebo podanie poštou na adresu
    obecného úradu v uzavretej obálke s označením „kontrolór“ alebo
  • ústne do zápisnice zodpovednej osoby (t.j. kontrolóra obce) alebo
  • elektronickou poštou na kontrolor@limbach.sk

Zodpovednou osobou v Obci Limbach je kontrolór obce.

Schválené dokumenty v OZ:

Všeobecné Záväzné Nariadenia (VZN):

Rok 2024 :
Rok 2023 :
Rok 2022 :
Rok 2021 :
Rok 2020 :
Rok 2019 :
Rok 2018 :
Rok 2017 :
Rok 2016 :
Rok 2015 :
Rok 2014 :
Rok 2013 :
Rok 2012 :
Rok 2011 :
Rok 2010 :
Rok 2009:

Pridaj komentár