Home » Samospráva » Tlačivá OcÚ

Tlačivá OcÚ

Čestné vyhlásenie o veku stavby – formulár nájdete tu

Žiadosť o osadenie pomníka – formulár nájdete tu

Žiadosť o rozkopávkové povolenie – formulár nájdete tu

Žiadosť o určenie súp. a  or. čísla – formulár nájdete tu

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – formulár nájdete tu

Žiadosť o povolenie informačných, reklamných, propagačných zariadení – formulár nájdete tu

Žiadosť o sprístupnenie informácií – formulár nájdete tu

Životné prostredie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia – formulár nájdete tu

Stavebný úrad:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny – formulár nájdete tu

Ohlásenie drobnej stavby –  formulár nájdete tu

Zmena stavby pred dokončením –  formulár nájdete tu

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby –  formulár nájdete tu

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia –  formulár nájdete tu

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby –  formulár nájdete tu

Ohlásenie jednoduchej stavby –  formulár nájdete tu

Prehlásenie o vykonávaní stavebného dozoru –  formulár nájdete tu

Žiadosť o funkčné využitie pozemku –  formulár nájdete tu

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby –  formulár nájdete tu

Žiadosť o povolenie terénnych úprav –  formulár nájdete tu

Žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby –  formulár nájdete tu

Žiadosť o stavebné povolenie jednoduchej stavby –  formulár nájdete tu

Žiadosť o stavebné povolenie –  formulár nájdete tu

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu –  formulár nájdete tu

Žiadosť o záväzné stanovisko obce –  formulár nájdete tu

Návrh na vyd. ÚR+SP v zlúčenom konaní – formulár nájdete tu

Návrh na dodatočné vyd. ÚR+SP v zlúčenom konaní – formulár nájdete tu

Pridaj komentár