Zmluvy 2011

Dodatok k zmluve o pripojení [T-com]

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom [Marius Pedersen]

Zmluva o dodávke pitnej vody a odovzdávaní odpadových vôd [BVS]

Zmluva o dodávke pitnej vody a odovzdávaní odpadových vôd [BVS]

Zmluva o dodávke pitnej vody a odovzdávaní odpadových vôd [BVS]

Zmluva o dodávke pitnej vody a odovzdávaní odpadových vôd [BVS]

Zmluva o dodávke pitnej vody a odovzdávaní odpadových vôd [BVS]

Zmluva o dodávke pitnej vody a odovzdávaní odpadových vôd [BVS]

Zmluva o zriaďovaní a vedení vkladových účtov a poskytovaní bankových služieb [J&T]

Kúpna zmluva

Dodatok k zmluve [SPP]

Dodatok č.12 [Slovak Telekom a.s.]

Darovacia Zmluva [Vladimír Slíž]

Dodatok č.3 ku kolektívnej zmluve

Dodatok č.1 [Rod. Zálešáková]

Zmluva o budúcej zmluve [HSL, s.r.o.]

Mandátna zmluva [VOLUMA s.r.o]

Dodatok Ponuka E.Stabil 2012-2013 [e-on]

Dohoda o Urovnaní [Filipková Helena]

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku [EkoFond n.f.]

Darovacia zmluva [Mlynské pole, s.r.o]

Darovacia Zmluva [JandL]

Darovacia Zmluva [Lucia Gomez]

Kúpna zmluva [Gabriel Tóth – VEGA]

Dodatok č.1 [Eurovia SK,a.s]

Dohoda o poskytnutí príspevku… [UPSVR v PK]

Dodatok k dohode [UPSVR v PK]

Dodatok č.2 [Eurovia SK,a.s]

Dodatok č.3 [Eurovia SK,a.s]

Zmluva o dielo [Thermis s.r.o]

Darovacia zmluva [Ing. Ján Blaško]

Kúpna zmluva [rod. Babulicová]

Kúpna zmluva [rod. Ježiková]

Kúpna zmluva [rod. Žigová]

Darovacia Zmluva [JUDr. Juraj Vengloš]

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Zmluva o dielo [Empemont Slovakia s.r.o]

Zmluva o dielo [IZOTECH group, spol s.r.o.]

Zmluva o poskytnutí auditorských služieb

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve [Ježík]

Zmluva o zriadení vecného bremena

Dodatok č.1 o zriadení vecného bremena

Darovacia Zmluva [Némeš]

Zmluva o pripojení [T-Com]

Zmluva o pripojení [T-Com]

Zmluva o pripojení [T-Com]

Zmluva o poskytnutí dotácie [BSK]

Zmluva o poskytnutí dotácie [Rímsko-Katolícka cirkev]

Darovacia zmluva [Goméz]

Kúpna zmluva [Ježík]

Zmluva o pripojení [T-mobile]

Zmluva o pripojení [T-mobile]

Dodatok č.1 k zmluve o dielo

Zmluva o zabezpečení účasti na ITF Slovakiatour bratislava 2012

Kúpna zmluva [Pittnerová]

Zmluvy na infaštruktúru r. 2011

Pridaj komentár