Home » Samospráva » Civilná ochrana

Civilná ochrana

ČO MÁ KAŽDÝ VEDIEŤ V PRÍPADE OHROZENIA

1. VŠEOBECNÉ ZÁSADY ČINNOSTI PRI OHROZENÍ

– Uvedomte si, že najväčšiu hodnotu má ľudský život a zdravie a až

potom záchrana majetku.
– Pamätajte na sebaochranu, poskytnutie prvej pomoci a vzájomnej

pomoci v tiesni.
– Rešpektujte informácie poskytované prostredníctvom rozhlasu a

televízie.
Nerozširujte poplašné a neoverené správy.
– Nepodceňujte vzniknutú situáciu a zachovajte rozvahu.
– Netelefonujte zbytočne, aby ste počas mimoriadnej situácie

nepreťažovali telefónnu sieť.
– Pomáhajte ostatným, najmä starým, chorým a bezvládnym ľuďom,

postarajte sa o deti.
– Dodržiavajte pokyny pracovníkov civilnej ochrany a ďalších

záchranných zložiek, orgánov   štátnej správy a samosprávy

Čo je ohrozenie?
Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.

Čo je mimoriadna udalosť?
Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária alebo katastrofa, ktorá ohrozuje život, zdravie alebo majetok.

Čo je mimoriadna situácia?
Mimoriadnou situáciou sa rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo na majetok, ktorá je vyhlásená podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a počas ktorej sú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia alebo postupy a činnosti na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti.

Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Chemické    ohrozenie?
Môže byť uskutočnené rozptýlením toxických chemických látok do životného prostredia v kvapalnom, plynnom, práškovom stave alebo použitím aerosólov, najmä v priestoroch vysokej koncentrácie obyvateľstva (dopravné uzly, obytné štvrte, futbalové štadióny, amfiteátre, nákupné strediská), alebo v objektoch a zariadeniach na hromadné zásobovanie (vodojemy, vodné zdroje, obilné silá, veľkosklady potravín, krmív a pod.).

Vplyv toxických chemických látok na živé organizmy spôsobuje ich poškodenie alebo smrť. U ľudí dochádza najmä k vyradeniu či poškodeniu centrálneho nervového systému, dýchacích orgánov alebo zažívacieho traktu. Pľuzgierotvorné látky spôsobujú bolestivé, ťažko sa hojace rany a odumieranie zasiahnutého tkaniva.

Biologické ohrozenie?
Spôsobujú pôvodcovia hromadných prenosných ochorení – baktérie, rickettsie, vírusy, pliesne a proteinové toxíny, šírené:

– nainfikovanými prenášačmi (hmyz, hlodavce, divokožijúce zvieratá),
– kontaminovanými práškami, kvapalinami alebo gélmi – pastami,šírenými v tubách,

ampulkách, listoch a balíkoch, injekciách, kontaminovaných potravinách, nápojoch a krmivách.

Spôsobujú nákazlivé prenosné ochorenia ľudí a zvierat.

Aké sú príznaky chemického a biologického terorizmu?
Teroristické použitie toxických chemických látok a biologických prostriedkov je zákerné a ráta s oneskorenou reakciou na vzniknutú skutočnosť. Preto je dôležité včas rozpoznať príznaky použitia týchto prostriedkov. Akým javom je potrebné venovať zvýšenú pozornosť ?

– počuteľným a viditeľným tlmeným výbuchom munície, po ktorých

následne vzniká oblak   aerosólu, šíriaci sa v smere prízemného vetra,
– drobným olejovitým kvapkám, jemnému poprašku, viditeľným na

teréne s vegetáciou a na  rôznych materiáloch,

– zjavnému plošnému poškodeniu a zničeniu vegetácie (nápadná zmena

farby, uschnutie),
– známemu aj neznámemu hmyzu (vši, blchy, muchy, kliešte), ktorý sa v

teréne pohybuje a šíri v   nezvyklom množstve a ročnej dobe,

uhynutým hlodavcom, neznámym predmetom a neidentifikovateľným

obalom,
– vode v otvorených vodných zdrojoch – riekach, potokoch a rybníkoch –

ktorá je nezvykle číra nakoľko pôsobením toxickej chemickej látky

boli zničené bežné drobné organizmy (dafnie,  vodomerky, larvy a

pod.),
– náhlym hromadným prenosným ochoreniam, ktoré sa bez zjavnej

príčiny šíria medzi obyvateľmi a zvieratami, prejavujú sa príznakmi

otravy (intoxikácie), zapríčiňujú hromadné poškodenia zdravia, úmrtia

obyvateľov a úhyn zvierat.

2. VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRI VYŽADOVANÍ POMOCI

a/ Čo robiť v prípade mimoriadnej situácie

– Rešpektujte informácie z oficiálnych zdrojov
– Nerozširujte poplašné a neoverené správy
– Upozornite ohrozené osoby vo Vašom okolí
– Netelefonujte zbytočne
– Nepodceňujte vzniknutú situáciu
– Najväčšiu hodnotu má život až potom majetok
– Podriaďte sa pokynom záchranárov
– Pamätajte na sebaochranu, poskytnutie prvej pomoci postihnutým

Pred opustením bytu
– Uzatvorte prívod vody, elektriny, plynu
– Informujte susedov o vzniknutej situácii
– Uzatvorte a utesnite okná, dvere
– Pripravte si evakuačnú batožinu a improvizované prostriedky ochrany

obyvateľstva
– Domáce zvieratá zásobte vodou a krmivom
– Uzamknite byt
– Dostavte sa na určené miesto podľa pokynov OcÚ
– Dodržiavajte pokyny orgánov zabezpečujúcich evakuáciu

Ak zistíte vznik mimoriadnej udalosti, ktorá ohrozuje život, zdravie, majetok alebo životné prostredie, okamžite volajte na telefónne čísla:

112 – linky pre poskytnutie pomoci občanom v tiesni a pre riešenie mimoriadnej situácie
158 – Policajný zbor (zasahuje pri dopravných nehodách, páchaní trestnej činnosti, …)
– mestská, obecná polícia

155 – Záchranná zdravotná služba (zasahuje pri ohrození života a zdravia)
150 – Hasičský a záchranný zbor (zasahuje pri likvidácii požiarov, úniku nebezpečných látok,

– starosta, primátor, vedúci organizácie

Pri oznamovaní vzniku mimoriadnej udalosti uveďte:

1. Vaše meno a číslo telefónu
2. miesto odkiaľ voláte
3. druh udalosti
4. miesto udalosti, lokalitu
5. rozsah udalosti

Po ukončení hovoru počkajte na spätné volanie operátora príslušnej záchranne zložky. Záchranné práce vykonávajú v prvom rade profesionálne základné záchranné zložky, ktoré sú na túto činnosť pripravené a adekvátne vybavené.
b/ Ako predchádzať vzniku mimoriadnych udalostí

 • Zredukujte riziká vzniku požiaru vo vlastnom dome, na pracovisku, vo svojom okolí
 • Udržiavajte voľné únikové cesty
 • Ak vznikne požiar v budove, kde sa nachádzate, opustite budovu a volajte záchranu
 • Nikdy nepoužívajte pri úniku výťah
 • Ak pocítite, že dvere sú horúce, neotvárajte ich, môže to znamenať požiar na druhej strane dverí
 • Nikdy nevstupujte späť do domu, pokiaľ hasiči a ďalšie záchranné zložky neurčia jeho bezpečnosť
 • Používajte certifikované elektrospotrebiče
 • Dodržiavajte zásady bezpečnosti pri práci
 • Svojou činnosťou neohrozujte seba ani iné osoby
 • Nevyhľadávajte zdroje nebezpečenstva
 • Informujte sa o možných zdrojoch rizík vo svojom okolí
 • Rešpektujte varovné signály a pokyny zodpovedných orgánov

3. VAROVANIE OBYVATEĽSTVA

Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Varovanie je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Varovné signály sú následne dopĺňané hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. Ak zaznie varovný signál:

Obyvateľstvo obce bude varované rozozvučaním sirény, ktorá je umiestnená …………….a zabezpečuje varovanie ………. % obyvateľstva obce

 • nastáva mimoriadna situácia,
 • podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistíte, pred čím vás varuje, počúvajte následnú hovorovú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením mestského rozhlasu.

a/ Varovný signál: VŠEOBECNÉ OHROZENIE

Varovanie obyvateľstva pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj možnosti šírenia následkov mimoriadnej udalosti  – 2-MINÚTOVÝ KOLÍSAVÝ TÓN SIRÉN a následne reláciou v miestnych oznamovacích prostriedkoch

Kolísavým tónom sirén v trvaní dvoch minút sa počas vojnového stavu a počas vojny vyhlasuje aj ohrozenie v prípade možného nebezpečia alebo vzdušného napadnutia územia štátu. Slovná informácia pri takomto ohrození obsahuje vymedzenie územia, pre ktoré je ohrozenie vyhlásené a výraz„VZDUŠNÝ POPLACH“.

b/ Varovný signál: OHROZENIE VODOU

Varovanie obyvateľstva pri ohrození ničivými účinkami povodňovej situácie –  6-MINÚTOVÝ    STÁLY TÓN SIRÉN

c/ Signál: KONIEC OHROZENIA

2-MINÚTOVÝ STÁLY TÓN SIRÉN BEZ OPAKOVANIA

! POZOR !

Každý druhý piatok v mesiaci sa o 12.00 hod.  sa vykonáva preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania dvojminútovým stálym tónom sirén. O ďalších, nepravidelných skúškach mimo toho termínu bude obyvateľstvo informované oznamovacími prostriedkami obce ( rozhlas, televízia).

Kde získať informácie o možnom ohrození a príslušných ochranných opatreniach.

– Občan – na obecnom úrade tel. č.
– Zamestnanec – od svojho zamestnávateľa
– Právnická osoba, podnikateľ – na obecnom úrade tel. č.
– Na obvodnom úrade, odbor krízového riadenia tel. č. 033/641 22 64
– Na koordinačnom stredisku integrovaného záchranného systému č. t.

112

4. ČO ROBIŤ, KEĎ ZAZNIE SIRÉNA ?( mimo doby pravidelného preskúšania sirén )

– Pri pobyte mimo budovu – vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt,

poprípade vstúpte do najbližšej budovy

– Ak sa nachádzate v domácnosti – zhromaždite celú rodinu a byt

neopúšťajte.

– Nesnažte sa vyzdvihnúť deti zo škôl a predškolských zariadení, bude o

ne postarané.

– Vytvorte izolovaný uzavretý priestor – uzavrite a utesnite okná, dvere a

vetráky, odstavte klimatizáciu (netesnosti prelepte páskou, väčšie

netesnosti môžete utesniť tkanivami namočenými vo vode s

rozpustenými saponátmi). Uzavretím priestoru znížite pravdepodobnosť vlastného ohrozenia.

– Uhaste otvorený oheň a iné spaľovacie zariadenia.

– Sledujte vysielanie miestneho rozhlasu ( SRo – Slovensko 1 , STV 1)

a riaďte sa podľa  vysielaných pokynov.

– Telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky, najmä

nevolajte čísla tiesňového volania.

– Postarajte sa o domáce a hospodárske zvieratá.

– Čakajte doma na ďalšie pokyny.

POZNÁMKA:
Overte si, či vo vašej blízkosti nie sú ohrození starí ľudia, chorí, neschopní pohybu ! Postarajte sa o deti bez dozoru ! Pri akejkoľvek činnosti zachovávajte pokoj a rozvahu

5. ČINNOSŤ V OBLASTI OHROZENEJ ÚNIKOM

NEBEZPEČNÝCH   LÁTOK

Nebezpečné látky sú prírodné alebo syntetické látky, ktoré svojimi chemickými, fyzikálnymi, toxikologickými alebo biologickými vlastnosťami samostatne alebo v kombinácii môžu spôsobiť ohrozenie života, zdravia alebo majetku. Všeobecne pod nebezpečnými látkami rozumieme chemické, rádioaktívne alebo biologické látky.

Únik nebezpečných látok môže byť spôsobený deštrukciou stacionárneho zdroja nebezpečnej látky (výrobné zariadenie, sklad, zariadenie využívajúce nebezpečnú látku ako médium                                                                                       ( napr. chladiarenské zariadenie),  alebo z dopravného prostriedku  pri preprave nebezpečnej látky (autá alebo železničné vagóny určené na prepravu nebezpečných látok).
Ohrozenie nebezpečnými látkami môže byť spôsobené aj teroristickým útokom.

a/ V prípade úniku nebezpečnej chemickej látky

(alebo v prípade chemického terorizmu)

Keď zaznie varovný signál sirény:

Pri pobyte v budove

 • zostaňte vo vnútri, prípadne sa ukryte v úkryte (ak je dostupný),
 • vytvorte izolovaný uzavretý priestor – uzavrite a utesnite okná, dvere, vetráky, odstavte klimatizáciu,
 • pripravte si improvizovanú ochranu dýchacích ciest, očí a odkrytých častí tela,
 • zapnite rozhlas, televíziu a sledujte vysielanie,
 • riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko,
 • pripravte si evakuačnú batožinu,
 • telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky,
 • poskytnite pomoc chorým, postihnutým osobám, osobám neschopným pohybu, starším osobám, postarajte sa o deti bez dozoru,
 • zachovávajte rozvahu a pokoj,
 • budovu opustite len na pokyn.

Pri pobyte mimo budovu

– zachovajte rozvahu, zorientujte sa podľa situácie a rozhodnite sa pre

opustenie priestoru ohrozeného   nebezpečnou chemickou

– vaše rozhodnutie je závislé od smeru vetra šíriaceho nebezpečnú látku

zo zdroja úniku a vašej     polohy; ak sa nachádzate v smere vetra a ste

v časovej tiesni, okamžite vyhľadajte ukrytie v budovách a postupujte

ako pri pobyte v budove.

b/  V prípade úniku nebezpečnej biologickej látky

(alebo v prípade bioterorizmu)

Pri podozrení z úniku alebo pri úniku biologickej látky resp. pri použití biologických prostriedkov postupujte tak, ako pri úniku nebezpečnej chemickej látky. Zvlášť treba:

 • dôsledne dodržiavať karanténne hygienické, protiepidemiologické, protiepizootické opatrenia vyhlásené OcÚ, zdravotníckou a hygienickou službou
 • sledovať informácie o situácii poskytované miestnou samosprávou,
 • pravidelne kontrolovať telesnú teplotu,
 • hlásiť podozrenie z ochorenia, alebo zvýšený výskyt ochorení osôb a zvierat orgánom obce alebo spádovému zdravotníckemu zariadeniu, prípadne orgánom civilnej ochrany,
 • obmedzovať pohyb mimo budovu a budovu opúšťať iba na nevyhnutný čas (napríklad nákup základných životných potrieb),
 • priebežne uskutočňovať v rámci svojich možností dezinfekciu vo svojich bytoch a v domoch.

Pri vyhlásení karantény platí zákaz zhromažďovania sa osôb a zákaz voľného pohybu mimo uzatvorených priestorov bez nasadených ochranných prostriedkov.

c/ V prípade úniku rádioaktívnej látky

(alebo pri havárii jadrovej elektrárne)

Čo najskôr sa ukryte v uzavretej miestnosti (najlepšie v pivničných priestoroch),  pokiaľ ste mohli prísť do styku s rádioaktívnymi látkami v čase, než ste sa stačili ukryť:
– pred vstupom do budovy kontaminovaný vrchný odev a obuv

odložte do neprievzdušného

obalu a nepoužívajte kontaminovaný odev a obuv,

– dôkladne si umyte ruky, tvár a vlasy, vypláchnite si oči, ústa,

vyčistite si nos a uši,
– ak je to možné, osprchujte sa a vymeňte si bielizeň,

– uzavrite a utesnite okná a dvere, vypnite ventilačné a klimatizačné

zariadenia,

– sledujte informácie  v hromadných oznamovacích  prostriedkoch,

– pripravte si prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a

povrchu tela,

– jódové prípravky užite po obdržaní varovného signálu o vzniku

radiačnej havárie atómovej elektrárne. Dávkovanie a spôsob

použitia je uvedený v návode na krabičke alebo v informačnom

letáčiku, ( jódové tabletky )

–  zabezpečte svoje potraviny a zásoby vody pred možnou

kontamináciou uložením do

obalov a uložiť do chladničky, mrazničky alebo komory.

Nepoužívajte nechránené  potraviny, ovocie  a zeleninu,

–          pripravte si evakuačnú batožinu,

–  čakajte na ďalšie pokyny,

–   postarajte sa o hospodárske zvieratá:

– zatvorte ch a dajte im zásobu krmovín a vody na dva dni,

– zásoby krmiva a vody zabezpečte pred kontamináciou prekrytím

plachtou   alebo fóliou z plastu a pod.

6. ČINNOSŤ V PRÍPADE ANONYMNÉHO OZNÁMENIA

ULOŽENIA BOMBY

Anonymné oznámenie o uložení bomby sa často zameriava na vyvolanie strachu a paniky. Ako objekt sú zvolené priestory s väčším sústredením ľudí. Aj keď väčšinou ide o planý poplach, treba počítať s tým, že anonymná vyhrážka môže byť uskutočnená.

Ako konať
– okamžite ohláste udalosť na linku tiesňového volania 112 alebo tel. č. 158
– ak sa udalosť týka budovy, kde sa nachádzate, okamžite opustite

budovu a vzdiaľte sa čo  najďalej od tohto priestoru
– nepodľahnite vlastnej zvedavosti
– do budovy sa vráťte až na pokyn príslušného orgánu

7. PREVZATIE PODOZRIVEJ ZÁSIELKY

Po prevzatí listu, resp. balíka zvážte skutočnosti, ktoré Vás vedú k názoru, že ide o podozrivú zásielku. Takou môže byť napr. neočakávaná zásielka od neznámeho odosielateľa s podozrivým rukopisom, zapáchajúca zásielka alebo zásielka s podozrivým rukopisom. Po otvorení môže podozrenie vyvolať sypká hmota alebo výhražný text.

Ako konať

– udalosť nahláste na linku tiesňového volania 112 alebo tel. č. 158

– podozrivú zásielku neotvárajte a netraste ňou
– zásielku uložte do igelitového vrecka alebo iného vhodného obalu
– opustite miestnosť, umyte si ruky

8.  ZÁSADY   SPRÁVANIA SA  PRI   DOPRAVNEJ NEHODE

VOZIDLA  PREPRAVUJÚCEHO  NEBEZPEČNÉ   LÁTKY

Ak ste účastníkom dopravnej nehody, pri ktorej došlo k úniku nebezpečnej látky:

 • odstavte vozidlo, podľa možností mimo dosah pôsobenia nebezpečnej látky tak, aby zostala zachovaná priepustnosť komunikácie pre príchod záchranných zložiek,
 • ak ste sa neočakávane ocitli v dosahu pôsobenia nebezpečnej látky zastavte motor vozidla a urýchlene opustite zamorený priestor, chráňte si dýchacie cesty vreckovkou,
 • bez ohrozenia vlastného života zistite, čo sa stalo, v žiadnom prípade sa nepribližujte k havarovanému dopravnému prostriedku,
 • oznámte nehodu operačnému stredisku integrovaného záchranného systému – 112 prípadne hasičskej a záchrannej službe č. t. ………., zdravotnej záchrannej službe č. t. 155,  alebo polícii č. t. 158,
 • nedotýkajte sa nebezpečnej látky ani predmetov, ktoré by mohli byť ňou kontaminované,
 • po príchode záchranných zložiek sa riaďte pokynmi veliteľa zásahu alebo polície.VŽDY PLATÍ !!

–  Ochranná maska a akákoľvek náhrada, slúži iba na únik

z ohrozeného priestoru

–  Nebezpečná látka sa pri úniku šíri v smere vetra.
–  Opustenie  ohrozeného priestoru voľte kolmo na smer vetra.

9. ČINNOSŤ V OBLASTI OHROZENIA POVODŇAMI

A ZÁPLAVAMI

O povodniach a záplavách hovoríme vtedy, keď sa zvýšia hladiny vodných tokov, voda vystúpi zo svojich korýt a zaplaví priľahlé územie.

a/  Zásady správania sa v období povodní a záplav

Opustite ohrozený priestor.

Netelefonujte, len v prípade tiesňového volania.

V prípade vyhlásenia evakuácie dodržujte zásady pre opustenie ohrozeného priestoru, rešpektujte pokyny členov evakuačnej komisie.

V prípade časovej tiesne sa okamžite presuňte na vytipované miesto, ktoré nebude zaplavené vodou.

Nešírte paniku a nerozširujte neoverené správy.

b/ Zásady správania sa po povodniach a záplavách

Nechajte si skontrolovať stav obydlia (statické narušenie, obývateľnosť), rozvody energií (plyn, elektrická energia), stav kanalizácie a rozvod vody.

Zabezpečte likvidáciu uhynutých zvierat, poškodených potravín, poľnohospodárskych plodín zasiahnutých vodou, riaďte sa pokynmi hygienika.

Informujte sa o miestach humanitárnej pomoci.

Kontaktujte príslušné poisťovne ohľadom náhrady škôd.

10. AKÉ JE MOŽNÉ OHROZENIE OBCE POVODNIAMI A ZÁPLAVAMI?

Obyvateľstvo obce môže byť ohrozené následkami prívalových dažďov a topenia snehu, čím môže prísť k rozvodneniu ………… potokov. Najviac môžu byť postihnuté oblasti obce v priestoroch ……….

V prípade, že povodňovou situáciou je alebo môže byť ohrozené obyvateľstvo obce s predpokladom vážneho ich ohrozenia, môže OcÚ ( právnická osoba postihnutého územia) vyhlásiť evakuáciu obyvateľstva. Evakuované obyvateľstvo by bolo umiestnené v neohrozených priestoroch s možnosťou i mimo teritóriu obce. O vyhlásení evakuácie ohrozených alebo postihnutých lokalít budete obyvateľstvo obce informované prostredníctvom oznamovacích prostriedkov.

11. ČINNOSŤ PRI NUTNOSTI URÝCHLENÉHO OPUSTENIA OHROZENÉHO PRIESTORU

V prípade, ak musíte rýchlo opustiť priestor ohrozenia alebo sa nachádzate v uzatvorených priestoroch, vykonajte nasledovné opatrenia:

 • Uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny.
 • Pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci (doklady, cenné veci malých rozmerov, lieky…..)

Pridaj komentár