V prípade ochorenia voliča na COVID -19 je možné požiadať o špeciálne spôsob hlasovania v mieste svojho trvalého pobytu v obci Limbach a to telefonicky v úradných hodinách na OÚ Limbach na tel.č. 0911 050 448 u zapisovateľky Miestnej volebnej komisie v Limbachu. O špeciálny spôsob hlasovania je možné požiadať najskôr od pondelka 24.10.2022 a najneskôr do piatka 28.10.2022 do 12,00 hod. Oprávneným voličom je osoba, ktorá má ochorenie COVID -19 a ktorá má ku dňu vykonania volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID -19. Zároveň je takýmto oprávneným voličom aj osoba, ktorá v deň konania volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.